Статут учнівського самоврядування
Греблянської гімназії

Розділ.I. Загальні положення

1. Учнівське самоврядування Греблянської гімназії регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів:

- Конституції України;

- Всесвітньої декларації про права дитини;

- Законів України «Про освіту», «Про громадські організації»;

- Статуту гімназії.

Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими обʾєднаннями на принципах взаємоповаги та незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.

2.Мета та завдання учнівського самоврядування

Стаття1.2.1 Сприяти вихованню громадянина України з активною громадською позицію, готового жити в правовій державі, брати на себе соціальну і громадянську відповідальність. Формувати готовність кожного учня до особистісного самовизначення, набуття досвіду демократичних стосунків, до самовиховання і саморозвитку;

Стаття 1.2.2 Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів школи, держави. Формувати в учнів правову культуру.

Стаття 1.2.3Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ, оволодівати наукою управління.

Стаття 1.2.4Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей. Створити умови для різностороннього розвитку, самовдосконалення, самореалізації учнів на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, Батьківщині, народові України.

Стаття1.2.5 Формувати самокритичне середовище навчально-виховного процесу. Вміння співпрацювати на принципах рівності, гласності, демократизму.

Стаття1.2.6 Сформувати толерантне ставлення до різних світоглядів, політичних доктрин, релігійних переконань.

Стаття 1.2.7 Підтримувати громадські та педагогічні ініціативи щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, творчі пошуки тощо.

Стаття 1.2.8 Зміцнити партнерські зв’язки між учнівським і педагогічним колективом, родинами учнів з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу

Розділ II

2.1.Права і свободи учасників учнівського самоврядування.

Стаття 2.1.1Усі учні школи є рівними у своїй гід­ності та правах.

Стаття 2.1.2.Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканною і ніщо не по­винно загрожувати здоров'ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Стаття 2.1.3.Образою честі й гідності кожного, хто працює чи навчається в школі, є будь-які дії чи сло­ва, що принижують честь, гідність іншої людини.

Стаття 2.1.4.Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не по­рушуються права і свободи інших людей.

Стаття 2.1.5.Всі учасники учнівського самоврядування мають право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань, не принижуючи честі і гідності інших людей. Дискутувати, критикувати, коректно відстоювати власну точку зору з усіх питань щодо діяльності учнівського самоврядування всіх рівнів.

Стаття 2.1.6.Кожен учень має право обирати факультативи та додаткові занят­тя, мистецькі гуртки, студії.

Стаття 2.1.7.Кожен має право володіти, корис­туватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої ді­яльності.

Стаття 2.1.8.Учні мають право брати участь в діяльності учнівського самоврядування, вільно обирати і бути обраними до органів учнівського самоврядування школи.

Стаття 2.1.9.Учні мають право звертатися до будь-якого органу учнівського самоврядування, подавати свої пропозиції, вимоги, запити і отримувати обґрунтовані відповіді по суті питань.

Стаття 2.1.10.Кожен учень школи має право бра­ти участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя.

2.2. Обов’язки учасників учнівського самоврядування

Стаття2.2.1Кожен учень має обов'язки перед суспільством та школою.

Стаття 2.2.2Кожен учень школи повинен дотримуватись норм та правил поведінки в школі, згідно з законодавством України та Статутом школи.

Стаття2.2.3Всі учасники учнівського самоврядування мають дотримуватись Статуту учнівського самоврядування .

Стаття2.2.4 Кожен зобов’язаний впроваджувати в життя постанови учнівської конференції, рішення Учнівської ради, рішення класних учнівських зборів, які прийняті на підставі загальної згоди

Стаття2.2.5Всі учасники учнівського самоврядування повинні сприяти покращенню діяльності учнівського самоврядування на всіх рівнях.

Розділ ІІІ

3.1. Рівні учнівського самоврядування

Стаття3.1.1 1-й рівень організації учнівського самоврядування – індивідуальний. Кожен учень особисто для себе вирішує питання про міру участі в загальних справах.

Стаття3.1.2 2-й рівень організації учнівського самоврядування – рівень первинного колективу. Усі учні є членами класного колективу, тому основні питання, пов’язані з життєдіяльністю , вирішуються в первинному колективі. В кожному класному колективі можлива своя модель класного учнівського самоврядування.

Стаття3.1.3 3- й рівень учнівського самоврядування – вищий: учнівська конференція; Учнівська рада; учнівська лінійка.

Стаття3.1.4 Між всіма рівнями самоврядування здійснюється чіткий взаємозв’язок.

3.2.Структура та повноваження учнівського самоврядування ІІ рівня (класного колективу)

Стаття3.2.1 На рівні первинного колективу модель структури самоврядування є варіативною, зважаючи на індивідуальні особливості кожного учнівського колективу. Вибір моделі самоврядування в класі – право громади класу.

Стаття3.2.2. Для рішення найбільш важливих питань учнівським активом можуть бути зібрані збори, на які при необхідності запрошуються батьки, вчителі-предметники, що працюють в даному класі.

Стаття3.2.3 Класний керівник є педагогом-консультантом органів класного учнівського самоврядування. Допомагає учням проектувати, організовувати і втілювати в життя дитячі задумки.

3.3.Структура та повноваження учнівського самоврядування ІІІ рівня ( учнівська лінійка)

Стаття3.3.1 Учнівська лінійка є органом виконавчої влади учнівського самоврядування.

Стаття3.3.2 На учнівських лінійках в присутності класних керівників, педагогогів-організаторів, ЗДНВР, директора гімназії заслуховується звіт чергового класу, повідомляються рішення Учнівської ради, відбувається нагородження переможців, оголошення стягнень (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування і т.п.) за порушення Статуту.

Стаття3.3.3 Педагогами –консультантами для учнів, що готують учнівську лінійку, є класні керівники 1-9 кл., педагоги-організатори, ЗДНВР. Вони допомагають оволодіти учням організаторською майстерністю, придбати учням соціальний досвід, вчать обирати адекватні способи взаємодії зі світом.

3.4. Структура та повноваження учнівського самоврядування ІІІ рівня (Учнівська рада)

Стаття3.4.1 Учнівська рада є вищим органом у системі виконавчої влади учнівського самоврядування.

Стаття3.4.2 До складу Учнівської ради входять по 4 представники ( далі -лідери) від 5-9 класу, що обрані більшістю класного колективу на учнівських зборах в вересні. Термін їх повноважень становить 1 рік.

Стаття3.4.3Щомісяця відбуваються засідання Учнівської ради. Засідання правомочне, якщо в його роботі бере участь не менше половини лідерів. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх.

Стаття3.4.4 В Учнівській раді діють комісії: комісія знання, комісія дисципліни і правопорядку, комісія культури і дозвілля, комісія здоров’я і спорту.

Комісія «Знання»

- Здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;

- Бере участь у проведенні предметних тижнів, олімпіад, конкурсів

- Контролює чергування учнів по гімназії

- Здійснює рейди контролю за відвідуванням, підготовкою до уроку (наявністю зошитів, підручників, щоденників, іншого шкільного приладдя)

Комісія « Дисципліни і правопорядку »

- надає допомогу педагогічному колективу у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Єдиних вимог до поведінки учнів;

- проводить індивідуальну робота з дітьми, що схильні до правопорушень;

- організовує чергування класних колективів у гімназії;
- організовує роботу зі збереження шкільного майна, підручників;
- проводить контроль за відвідуванням учнями школи тощо.

Комісія «Культури і дозвілля»

-надає допомогу у проведенні шкільних свят, конкурсів, змагань, лінійок, виставок…
- організовує дозвілля школярів на перервах;
- бере участь у сільських святах тощо.

Комісія « Здоровя і спорту»

підвищення фізичного рівня розвитку та покращення здоров’я учнів школи;

-— проводить роз’яснювальонї роботи проти куріння, алкоголізму, наркоманії та пропаганда здорового способу життя;

-— організовує проведення спортивних змагань, запис дітей до спортивних гуртків;

підготовка і проведення змагань,заохочує учнів до участі в цих заходах.

Прес – центр

До складу комісії входять учні, які організовують та здійснюють художнє оформлення шкільного інтер’єру, висвітлюють цікаві шкільні традиції..

Завдання комісії:

- випуск інформаційних вісників;

- збір матеріалів до шкільної газети;

- оформлення інформаційних стендів, оголошень

- оформлення урочистих подій, заходів
- підведення підсумків рейдів, конкурсів, змагань;
- підготовка фоторепортажів тощо.

Стаття3.4.5 Участь в комісіях Учнівської ради лідерами обирається добровільно.

Стаття3.4.6 Учні, що входять до комісій Учнівської ради виконують свої функціональні обов’язки, передбачені статутом учнівського самоврядування.

Стаття3.4.7 Керівництво роботою комісій Учнівської ради здійснює Президент школи. Секретар Учнівської ради відповідальний за ведення документації органами учнівського самоврядування та забезпечує інформаційний зв’язок між лідерами Учнівської ради.

Стаття3.4.8 Лідери зобов’язані інформувати класні учнівські громади та класного керівника з рішеннями Учнівської ради. Президент інформує загальношкільну учнівську громаду з рішеннями Учнівської ради на учнівських лінійках.

Стаття 3.4.9 Про свою діяльність лідери Учнівської ради, комісії, президент звітують на учнівській конференції.

Стаття3.4.10 Педагогоми-консультантоми Учнівської ради є педагоги-організатори, які консультують, дають рекомендації щодо організації діяльності.

3.5. Структура та повноваження учнівського самоврядування ІІІ рівня (учнівська конференція)

Стаття 3.5.1Учнівська конференція є вищим органом в законодавчій системі учнівського самоврядування.

Стаття3.5.2

Учнівська конференція скликається Головою учнівської радиодин на рік : в вересні - для де слухається звіт про проведену роботу, представлення кандидатівна голову учнівської ради.

Стаття3.5.3 На учнівську конференцію делегуються 5 найактивніших учнів класного колективу 5-9 класів, за яких проголосувала більшість на учнівських класних зборах. Делегати мають право голосу на конференції.

Стаття3.5.4 На учнівську конференцію запрошуються педагоги-наставники учнівського самоврядування і адміністрація школи з правом голосу.

Стаття3.5.5.Лідери Учнівської ради організовують проведення учнівської конференції. При голосуванні вони мають право голосу.

Стаття3.5.6.На учнівській конференції затверджуються, змінюються, доповнюються Статут, положення, напрямки та плани діяльності учнівського самоврядування.

Стаття3.5.7Педагогом-консультантом є педагог-організатор, який консультує, дає рекомендації щодо організації діяльності.

Розділ ІV

  1. Права та обов’язки Голови учнівського самоврядування

Стаття 4.1.1 Голова Учнівської ради поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

Стаття 4.1.2 Він (вона) є головою учнівського колективу і виступає від його імені.

Стаття 4.1.3 Він (вона) співпрацює з адміністрацією школи згідно з Статутом школи

Стаття4.1.4 Голова учнівської ради зобов’язаний координувати діяльність комісій Учнівської ради, здійснювати взаємозв’язок всіх рівнів учнівського самоврядування.

Стаття4.1.5 Має вільний доступ до будь-якої інформації органів учнівського самоврядування.

Стаття 4.1.6 Скликає і проводить засідання Учнівської ради, виносить на розгляд Учнівської ради питання, що турбують учнів школи. Готує проект рішень, проект положень. Ініціює їх розгляд в комісіях Учнівської ради. Проводить пряме голосування серед лідерів Учнівської ради.

Стаття 4.1.7 Має право вільно висловлювати свої погляди під час голосування, прийняття рішень; аргументовано і коректно захищати свою позицію під час розв’язання будь-якого питання учнівського самоврядування.

Стаття 4.1.8 Зобов’язаний своєчасно інформувати про рішення Учнівської ради на учнівських лінійках.

Стаття 4.1.9 Організовує проведення учнівської конференції. Звітує про пророблену роботу на учнівській конференції.

Стаття 4.1.10 Має право брати участь в педагогічній раді. Має право на захист колективної позиції (думки, рушення) Учнівської ради перед педагогічним колективом

Стаття 4.1.11 Має право на отримання методичної, організаційної, моральної допомоги від педагогів- консультантів учнівського самоврядування.

Вибори голови Учнівської ради

:Кандидати на головуУчнівської ради висуваються як групою учнів, так і шляхом самовисування;

- Голова обирається таємним голосуванням у визначений Учнівською радою день на перервах;

- Голова обирається простою більшістю голосів учнів 5-9 класів школи шляхом таємного голосування.

- Обирається терміном не більше ніж на 3 роки.

- Право бути обраним має кожен учень 7—9 класів гімназії.

- Приступає до своїх обов'язків наступного дня після відкритого оголошення результатів виборів.

IV. Основні напрями діяльності опікуна шкільного учнівського самоврядування

Опікуном учнівського самоврядування є педагоги –організатори .

Вони уповноважені:

- залучати до системи учнівського самоврядування якомога більшу кількість учнів;

- зміцнювати і розвивати колективні традиції;

- будувати взаємини між органами учнівського самоврядування, колективом учнів і педагогів на ідеях педагогіки співробітництва;

- розширювати гласність в роботі органів Самоврядування.

Статут є дійсним, поки відповідає сучасній структурі школи.

Прийнято Учнівською радою школи.

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування-основа набуття сучасними школярами початкових навичок колективної управлінської діяльності незалежно від віку, оволодіння правилами колективного спілкування, культурою взаємин, засвоєння технології вироблення ухвалення і виконання рішень.

Мета самоврядування -формування і розвиток соціально активної, гуманної особистості з глибоко усвідомленою позицією, почуттям національної свідомості,відповідальності, свідомого ставлення до вирішення важливих справ шкільного життя.

Склад Учнівської ради

Прізвище, ім’я по батькові члена парламенту Клас Посада
1. Кушнір Аніта8 Голова Учнівської ради
2. Кормош Марина7 Заступник голови Учнівської ради
3. Брич Вероніка8 Секретар
4. Осійська Мар'яна 9 Голова комісії “Дисципліна і порядок”
5. Петровцій Марія 9 Голова комісії “Здоров’я і спорт”
6. Чийпеш Марина 9 Голова комісії “Знання”
7. Дика Вікторія 9 Голова комісії “Культура і дозвілля”
8 Липчей Мирослава 9 Голова комісії “Прес – центр”

Комісія “Дисципліна і порядок”

1. Осійська Мар'яна

2. Семак Михайло

3. Сочка Володимир

4. Попович Ярослав

5. Чийпеш Станіслав

Комісія “Здоро’я і спорт”

1. Петровцій Марія

2. Скляр Іван

3. Липчей Валентин

4. Томаш Марія

5. Попович Василь

Комісія “Знання”

1. Чийпеш Марина

2. Сенинець Аліна

3. Полянська Ніколетта

4. Брич Катерина

5. Бобіта Василь

Комісія “Культура і дозвілля”

1. Дика Вікторія

2. Костак Вікторія

3. Скоблей Марія

4. Квак Ліліанна

5. Матішинець Вікторія

Комісія “Прес – центр”

1. Липчей Мирослава

2. Ребрик Дар'я

3. Мойсей Валерія

4. Якима Яна

5. Вийбер Вероніка

Пам’ятка керівнику комісії

1. Приймай рішення на користь групи. Незалежно від твоїх функцій ти відповідаєш за свої вчинки перед членами комісії.

2. Постійно роби звіт своєї роботи.

3.Давай приклад чесності, надійності і вірності.

4. Прислухайся до потреб, зауважень і порад усіх членів організації.

5.Завжди допомагай членам організації.

6. Знай, що без підтримки членів комісії ти не досягнеш успіху.

7. Працюй для успіху всієї організації, а не для особистої вигоди.

8. Підбирай завдання відповідно до здібностей людини, яка повинна його виконати.

9. Залучай до роботи багатьох людей.

10. Ніколи не наказуй щось робити.

11. Слідкуй за виконанням роботи.

12. Підсумовуй виконану роботу.

13. Не забувай про подяку за виконану роботу.

14. Познайом членів комісії з метою завдання. Вислухай їх пропозиції.

15. Роби так, щоб кожен отримав конкретне завдання.

16. Не берися за все сам.

17. Завжди виясни причини невиконання роботи.

Памятка члену комісії

* Отримавши доручення, перш за все виясни, у чому його суть.

* Пам’ятай: одержане завдання ти повинен зрозуміло пояснити товаришам.

* Добре підготуй себе до роботи.

* Чітко усвідом свої обов’язки і права.

* Добре знай своїх товаришів: хто і на що здатний, тоді ти краще організуєш виконання своєї роботи.

* Сміливо внось свої пропозиції щодо прийняття колективного рішення.

* Не бійся, що вносиш ідеї прості, з банку ідей відберемо золоті.

* Думку викладай чітко, якщо потрібно – повтори.

* Часу не марнуй, пропозиції внось коротко і ясно.

* Не думай, що в чомусь вищий за друзів, не веди себе зверхньо.

* Все перевіряється ділом, дружбою і турботою.

* Не соромно помилятися. Соромно не вміти і не бажати виправлятися.

* Не відкладай на завтра рішення такого питання, яке можна вирішити сьогодні.

* Прийняв рішення – виконуй! Доручив іншим – довіряй! Довіряючи – перевіряй! Допомагаючи – не підміняй!

Кiлькiсть переглядiв: 334

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Наша адреса

вул. центральна, № 131,
90140, Закарпатська обл.,
Іршаський р-н., с. Гребля
Україна

Дата останньої зміни 04 Січня 2023

Цей сайт безкоштовний!