Наказ

25.08.2021 № 79

Про розподіл функціональних

обов’язків між адміністрацією

гімназії та допоміжним персоналом

З метою раціональної організації праці, здійснення управління освітнім процесом й контролю за ним, а також з метою підвищення відповідальності керівних працівників гімназії та здійснення внутрішкільного контролю

НАКАЗУЮ:

І.Розподілити функціональні обов’язки між адміністративним працівниками

гімназії таким чином:

1.Директор гімназії

1.1. Відповідає за :

- забезпечення закладу кадрами, прийомом на роботу і звільнення з роботи;

- організацію та проведення атестації вчителів;

- подання документів для нагородження педпрацівників;

- підготовку та проведення педагогічних рад, нарад за участю директора ;

- складання плану перспективного розвитку гімназії;

- підготовку гімназії до нового навчального року ;

- належне ведення особових справ;

- здійснення набору учнів до 1 класу, прийом дітей до гімназії;

- дотримання єдиних педагогічних вимог у закладі освіти, режиму

навчальних занять;

- керівництво організацією та роботою ГПД;

- створення сприятливих умов для підвищення професійного рівня

працівників закладу;

- організацію і якість освітнього процесу серед учнів, зміцнення їхнього

здоров’я та фізичний розвиток;

- забезпечення об’єктивності оцінювання знань, умінь та навичок учнів;

- своєчасну звітність про роботу гімназії;

- організацію освітнього процесу в класах з інклюзивним навчанням.

1.2. Безпосередньо керує :

- діяльністю заступника з навчально-виховної робити та завгоспа гімназії;

- роботою шкільної ради, педагогічної ради та педагогічного колективу;

- роботою бібліотеки гімназії.

1.3. Організовує :

- роботу відповідно до річного плану роботи гімназії;

- роботу з батьками і громадськими організаціями.

1.4. Погоджує свою діяльність із відділом освіти, культури, молоді, спорту та туризму Зарічанської сільської ради.

1.5. Здійснює контроль за :

- виконанням річного плану роботи гімназії, навчального плану, рішень педагогічної ради та рекомендацій нарад за участю директора;

- викладанням предметів суспільно-гуманітарного циклу;

- організацією безкоштовного харчування;

- виконанням єдиних педагогічних вимог.

1.6. Звітує про організацію, здійснення та результати освітнього процесу і стан матеріально-технічного забезпечення гімназії перед відділом освіти, культури, молоді, спорту та туризму Зарічанської сільської ради та іншими вищими владними органами.

1.7. Складає перспективний план розвитку гімназії, видає накази, розпорядження та інші документи, які стосуються освітнього процесу.

1.8. Допомагає заступникові у складанні річного плану роботи гімназії.

1.9. Встановлює відповідно до трудового законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку та Статуту гімназії коло обов’язків працівників закладу освіти.

2. Заступник директора з навчально-виховної роботи Штефаньо Єлизавета Іванівна

2.1. Відповідає за:

- правильне складання річного плану роботи гімназії;

- правильність організації освітнього процесу з учнями 1 – 9 класів;

- правильне планування та організацію вивчення предметів з базових

дисциплін;

- виконання навчальних програм та програм учителями;

- своєчасне складання й коригування розкладу уроків;

- забезпечення ефективності роботи вчителів, зокрема, високої якості знань,

умінь і навичок;

- оформлення та ведення навчальної документації (класних журналів,

журналів ГПД, журналів гурткової роботи , щоденників, зошитів учнів і

т.д.)

- вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду;

- впровадження досягнень педагогічної науки в практику освітньої роботи вчителів;

- викладання предметів природничо-математичного циклу та НУШ;

- підготовку звітних документів по гімназії;

- ведення статистичних звітів по гімназії;

- проходження вчителями курсової перепідготовки;

- підготовку та проведення педагогічних читань, науково-практичних конференцій, аукціонів педагогічних ідей ;

- роботу методичної ради та методичних об’єднань у гімназії, проведення предметних тижнів та методичних днів;

- роботу з молодими вчителями ;

- здійснення контролю за відвідуванням учнями навчальних занять;

- організацію роботи з учнями та їхніми батьками ;

- організацію та облік оформлення бланків документів на отримання документів про освіту ;

- створення сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному колективі ;

- організацію роботи ГПД;

- зв’язок із службами у справах дітей;

- організацію роботи із соціально незахищеними дітьми;

- організацію роботи профілактичної ради;

- дотримання санітарно-гігієнічного режиму в навчальних кабінетах ;

- виконання правил техніки безпеки в гімназії та оформлення документів з техніки безпеки.

2.2. Безпосередньо керує :

- роботою вчителів гімназії, методичними об’єднаннями суспільно-гуманітарного, природничо-математичного циклу, початкових класів та класних керівників;

- роботою класних керівників щодо організації навчальної діяльності учнів і формування в них свідомого ставлення до навчання;

- роботою методичної ради;

- проведення контрольних, практичних і лабораторних робіт, навчальних екскурсій та навчальної практики ;

- підготовкою та проведенням державної підсумкової атестації;

- роботою завідувачів кабінетів;

- роботою інженера- електроніка;

- роботою ради профілактики.

2.3. Організовує :

- дотримання в школі єдиних педагогічних вимог та режиму навчальних

занять.

- облік успішності учнів та відвідування ними уроків ;

- роботу МО, вчителів та планування ними викладання навчального матеріалу;

- проведення відкритих уроків і взаємовідвідування уроків учителями;

- перепідготовку працівників гімназії та проходження ними атестації;

- підготовку матеріалів до складання річного плану;

- своєчасну і якісну заміну уроків;

- проведення факультативних занять, курсів за вибором;

- підготовку й проведення загальношкільних заходів навчального характеру ( олімпіад, предметно-тематичних тижнів);

- проведення заходів з профілактики правопорушень;

- захист прав та інтересів учнів;

- надання соціально-педагогічної допомоги учням та сім’ям, які потребують особливої уваги;

- роботу ради профілактики.

2.4. Погоджує свою роботу і діяльність з директором гімназії, спеціалістами відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Зарічанської сільської ради.

2.5. Здійснює контроль за:

- рівнем навчальних досягнень учнів і відвідування ними навчальних

занять

- роботою класних керівників щодо організації виховної діяльності учнів ;

- роботою навчальних кабінетів, дотримання санітарного регламенту;

- станом збереження і використанням навчально-матеріальної бази;

- дотриманням у гімназії єдиних педагогічних вимог, режиму навчальних занять;

- навчальним навантаженням учнів;

- проведенням контрольних робіт та інших обов’язкових уроків, визначених програмою;

- організацією роботи учнів із початковим рівнем навчальних досягнень;

- організацією роботи зі здібними та обдарованими дітьми;

- веденням шкільної документації ( планування, графіки, класні журнали);

- роботою методичних об’єднань;

- відвідуванням навчальних занять учнями;

- чергуванням вчителів.

2.6. Інструктує й консультує :

- вчителів щодо проведення навчальних занять і організації самоосвіти;

- вчителів і класних керівників щодо складання планів та звітів;

- молодих учителів щодо планування й ефективного проведення уроків та позакласних заходів із навчальних предметів;

- завідувачів кабінетів з питань організації ефективної роботи навчальних кабінетів .

2.7. Здійснює:

- пошук, вивчення та розповсюдження нових педагогічних технологій;

- облік виконання навчальних програм, календарно-тематичних планів;

- заміну уроків.

2.8.Звітує :

- перед директором і педагогічною радою про організацію, стан і результати освітнього процесу;

- перед батьківською громадськістю та відділом освіти, культури, молоді, спорту та туризму Зарічанської сільської ради.

2.9. Складає :

- річний план роботи школи;

- розклад уроків, факультативів, курсів за вибором;

- розклад роботи гуртків;

- розклад уроків для дітей з особливими освітніми потребами;

- графік проведення І етапу олімпіад з базових дисциплін

- графік контрольних робіт та проведення зрізів знань наприкінці І та ІІ семестру;

- графік чергування вчителів по гімназії;

- звіт про рівень навчальних досягнень учнів наприкінці І та ІІ семестру ;

- розклад державної підсумкової атестації та консультацій для вчителів щодо підготовки до неї ;

- проєкти наказів, розпоряджень, інформаційних матеріалів та довідок з питань освітнього процесу;

- списки дітей-сиріт, дітей із багатодітних сімей, дітей із неблагонадійних сімей та дітей, схильних до правопорушень.

2.10. Готує матеріали по атестації педагогів закладу освіти.

2.11. Веде журнал заміни уроків.

3. Педагоги – організатори

Ребрик Віра Іванівна та Худанич Наталія Василівна

3.1. Відповідають за :

- діяльність дитячих організацій, об’єднань; планування їхньої роботи за принципом добровільності, самостійності, гуманності й демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів;

- організацію дозвілля школярів;

- створення умов для виявлення учнями своєї громадянської позиції, задоволення ними своїх інтересів і потреб, цікавого й корисного проведення вільного часу;

- здоров’я й безпеку учнів, дотримання норм охорони праці й протипожежного захисту ;

- підготовку та проведення загальношкільних заходів ( свят, вечорів, ранків, диспутів, естафет, конкурсів і т. д. ).

3.2. Керують :

- дитячими організаціями, активом школи, органами учнівського самоврядування;

- проведенням загальношкільних заходів, традиційних свят.

3.3. Організовують :

- оформлення гімназії відповідно до напрямів роботи;

- роботу з учнями під час канікул ;

- роботу з добору й підготовки керівників первинних дитячих організацій;

- роботу з учнями 1 – 9 класів;

- роботу чергового класу;

- підготовку й проведення загальношкільних заходів виховного спрямування;

- проведення інструктивно-методичної роботи з класними керівниками;

- відкриті виховні заходи та їх відвідування класними керівниками.

3.4. Погоджують свою діяльність з директором гімназії , заступником

директора з НВР, відділом освіти, культури, молоді, спорту та туризму

Зарічанської сільської ради.

3.5. Інструктують і консультують :

- дитячий актив гімназії щодо організації різноманітних свят;

- класних керівників щодо проведення виховної роботи з учнями, новинок методичної літератури з проблем виховання школярів.

3.6. Використовують досвід роботи з дітьми й підлітками для підвищення

кваліфікації.

3.7. Складають :

- план роботи на рік, семестр, тиждень;

- ведуть документацію у визначеному порядку;

- сценарії заходів для учнів 1 – 9 класів;

- графік чергування класів по школі.

3.8. Звітують про роботу дитячих організацій, виховну роботу серед учнів

1 – 9 класів, про організацію участі учнів у конкурсах, оглядах та інших

заходах перед директором гімназії, заступником директора та

педагогічною радою.

3.9. Допомагають у веденні Соціального паспорту дітей закладу.

4. Практичний психолог Блищак Наталія Антонівна

4.1. Відповідає за :

- проведення психологічної діагностики, обробку її результатів, оформлення висновків та рекомендацій;

- проведення групової психодіагностики обробку її результатів, оформлення психологічного висновку;

- індивідуальне консультування учнів, батьків та вчителів;

- проведення профконсультацій з учнями школи, індивідуальне коригування поведінки учнів

- психологічний супровід дітей з ООП.

4.2. Організовує:

- ділові ігри, тренінги з педагогами;

- підготовку та проведення психолого - педагогічного семінару.

4.3. Бере участь у :

- підготовці до проведення виховних годин для учнів;

- педагогічних радах, нарадах за участю директора;

- консультаціях , методичних семінарах шкільних психологів;

- роботі бібліотеки;

- зборах або конференціях працівників школи.

4.4.Веде документацію:

- визначену Положенням про шкільного психолога, затвердженим МОН України;

- про узагальнення результатів своєї роботи та звітування про неї;

- в якій висвітлюються результати психолого- педагогічного семінару.

4.5. Погоджує свою діяльність із заступником директора НВР, відділом освіти, культури, молоді, спорту та туризму Зарічанської сільської ради.

5. Бібліотекар гімназії Лацко Вікторія Іванівна

5.1. Відповідає за:

- комплектування книжкового фонду;

- оформлення передплати на періодичні видання;

- створення фонду шкільних підручників;

- систематичне інформування педагогічного колективу про нові надходження;

- пропагування читання як форми культурного дозвілля та засобу інтелектуального розвитку.

5.2.Керує:

- роботою читацького активу;

- роботою щодо формування в учнів дбайливого ставлення до навчальної книги;

- роботою щодо формування в учнів навичок самостійного користування книгою.

5.3. Організовує:

- допомогу вчителям у підготовці науково-методичних семінарів у рамках самоосвітньої діяльності;

- роботу гуртка палітурної справи;

- проведення огляду – конкурсу на найкраще збереження підручників;

- літературні виставки;

- читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи;

- обслуговування учнів і працівників школи у бібліотеці;

- інформаційну роботу ( оформлення виставок, вітрин, проведення інших заходів щодо пропагування книги);

- підбір літератури на вимогу читача.

5.4. Погоджує свою роботу із заступником директора з НВР, відділом

освіти, культури, молоді, спорту та туризму Зарічанської сільської ради.

5.5. Здійснює облік:

- комплектування книжкового фонду та фонду підручників;

- користування шкільними підручниками( надходження, видачу,

розподіл підручників по класах).

5.6. Приймає книжкові фонди на відповідне збереження за актом і здійснює

їх облік.

5.7. Бере участь в інвентаризації книжкових фондів застарілої чи знищеної

літератури відповідно до чинних норм.

5.8. Звітує про організацію, здійснення й результати роботи перед

Директором, педрадою та відділом освіти, культури, молоді, спорту та

туризму Зарічанської сільської ради.

6. Завгосп гімназії Скоблей Віра Михайлівна

6.1. Відповідає за :

- збереження будівель та шкільного майна;

- матеріально-технічне забезпечення навчального процесу ( освітлення,

опалення, водопостачання, наявність належного обладнання й

устаткування ) ;

- чистоту й порядок у шкільному приміщенні;

- організацію чергування техперсоналу;

- розподіл обов' язків між технічними працівниками гімназії;

- організацію поточного ремонту шкільних будівель та класних кімнат;

- дотримання санітарно-гігієнічного режиму в школі;

- інвентаризацію шкільного майна;

- проведення санітарних п'ятниць;

- дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації головних

будівель та інших приміщень гімназії;

- дотримання норм пожежної безпеки в гімназії;

- справність засобів пожежогасіння.

6.2. Керує:

- роботою техперсоналу щодо прибирання шкільних приміщень;

- роботою сторожа та працівників школи;

- господарською діяльністю школи;

- роботою з благоустрою, озеленення і прибирання території школи.

6.3. Організовує:

- роботу щодо забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних норм під

час освітнього процесу;

- постачання необхідних матеріалів для безперервної роботи всіх служб;

- інвентаризаційний облік майна гімназії, проведення інвентаризації майна;

- дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації головних будівель та інших приміщень гімназії;

- здійснення періодичного огляду поточного ремонту приміщень та обладнання;

- дотримання норм пожежної безпеки в будівлях і спорудах, нагляд за станом засобів пожежогасіння ;

- проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок і електропроводки, пристроїв заземлення;

- навчання й інструктаж на робочому місці техперсоналу.

6.4. Погоджує свою діяльність з директором гімназії, заступником директора, з інженерно-технічним наглядом відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Зарічанської сільської ради.

6.5. Здійснює контроль за:

- роботою техперсоналу школи;

- збереження матеріально - технічного устаткування в кабінетах;

- дотримання санітарно – гігієнічних норм у приміщеннях гімназії.

6.6. Інструктує й консультує:

- техперсонал з питань техніки безпеки;

- обслуговуючий персонал щодо утримання матеріально - технічного забезпечення.

6.7. Здійснює облік:

- інвентаризації шкільного майна;

- зберігання протипожежного обладнання ;

- роботи завідувачів кабінетів щодо матеріально-технічного забезпечення;

6.8. Звітує про підготовку до нового навчального року та готовність школи

до роботи в осінньо- зимовий період перед директором гімназії.

6.9. Складає:

- графік роботи технічно- обслуговуючого персоналу;

- акти списання майна, яке вийшло з ладу ;

- плани проведення ремонтних робіт у приміщеннях гімназії під час підготовки до нового навчального року.

7. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

В.о. директора гімназії Марія Боднар

З наказом ознайомлені:

Штефаньо Є. І. Блищак Н.А.

Ребрик В. І. Лацко В.І.

Худанич Н.В. Скоблей В.М.

Кiлькiсть переглядiв: 1613

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Наша адреса

вул. центральна, № 131,
90140, Закарпатська обл.,
Іршаський р-н., с. Гребля
Україна

Дата останньої зміни 04 Січня 2023

Цей сайт безкоштовний!